Egzamin maturalny

Wybierz kategorię

Akademia Liry

Regulamin

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne


 1. Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.

 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy.

 6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 7. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. Niektóre Usługi świadczone przez Usługodawcę, mogą wymagać zainstalowania dodatkowego sprzętu lub oprogramowania. Informacje w tym zakresie opublikowane są w ofercie reklamowej Serwisu.

 8. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Rejestracja konta w serwisie


 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.

 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika, zamówieniami, Usługami oraz korzystanie z części funkcjonalności.

 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.

 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.

 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.

 7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.

 9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3 Bezpłatne funkcjonalności serwisu


 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące bezpłatne funkcjonalności Serwisu:
  - udostępnienie formularza kontaktowego,
  - udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
  - udostępnienie aplikacji Discuss,
  - polecenie zasobów Serwisu.

 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

 3. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.

 4. Aby skorzystać z funkcjonalności aplikacji Disquss, należy wprowadzić komentarz do wybranych zasobów Serwisu lub skorzystać z opcji przesłania informacji o wprowadzonych komentarzach do osób trzecich. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, Użytkownik może użyć konta w zewnętrznych serwisach internetowych, zgodnych z warunkami świadczenia usług przez administratora aplikacji Disquss.

 5. Aby skorzystać z funkcjonalności polecenia zasobów Serwisu w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze danych zasobów Serwisu. W celu skorzystania z tej funkcjonalności, wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych mediach społecznościowych.

 6. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

§4 Subskrypcje


 1. Przedmiotem świadczenia Usługi subskrypcji jest płatne udostępnienie materiałów szkoleniowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na warunkach licencji ustanowionej w Regulaminie, wraz z funkcjonalnościami systemowymi, służącymi do ich używania.

 2. Materiały szkoleniowe są dostępne w pakietach zaprezentowanych w obszarze Serwisu.

 3. Zamówienie Usługi subskrypcji wymaga zalogowania i następuje poprzez użycie przez Użytkownika pola aktywacji subskrypcji wybranego pakietu w formularzu zamówienia, udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.

 4. Umowa o świadczenie Usługi subskrypcji zawierana jest w formie abonamentu na czas oznaczony w formularzu zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Serwisu, informacji o łącznej cenie brutto za Usługę, wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi.

 6. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164.

 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

 8. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług ujętych w zamówieniu.

 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę, złożonej przez Użytkownika oferty zawarcia umowy.

 11. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi subskrypcji następuje w chwili przyjęcia oferty przez Usługodawcę.

 12. Rozpoczęcie świadczenia Usługi subskrypcji następuje nie wcześniej, niż po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę.

 13. Umowa o świadczenie Usługi subskrypcji wygasa w chwili upływu terminu jej obowiązywania.

 14. Do przedłużenia okresu świadczenia Usługi subskrypcji, postanowienia dotyczące jej zamówienia stosuje się odpowiednio.

§5 Warunki licencyjne


 1. W zakresie świadczenia Usługi subskrypcji, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencję na prawo osobistego i imiennego użytkowania materiałów szkoleniowych z wyłączeniem treści powszechnie dostępnych, zwanych dalej przedmiotem licencji.

 2. Licencja ma charakter niewyłączny, nieograniczony terytorialnie, ograniczony terminowo do czasu obowiązywania umowy o świadczenie Usługi subskrypcji.

 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi zezwolenia na korzystanie z przedmiotu licencji w zakresie utrwalania techniką zapisu cyfrowego i komputerowego na następujących polach eksploatacji:
  - w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej, służącej do korzystania z Serwisu,
  - w obszarze pamięci serwerów Serwisu.

 4. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika uprawnienia do udzielania zezwoleń na rozporządzanie przedmiotem licencji, w szczególności do udzielania sublicencji, a także wykonywanie innych praw zależnych.

 5. Całość przedmiotu licencji ani żadna z jego części, nie może być modyfikowana, używana do tworzenia utworów zależnych lub rozpowszechniana bez wiedzy Usługodawcy.

 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wypożyczania, komercyjnego i niekomercyjnego udostępniania lub wynajmowania przedmiotu licencji.

 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z przedmiotu licencji wyłącznie osobiście.

 8. Przedmiot licencji może być użytkowany na maksymalnie pięciu stanowiskach teleinformatycznych.

 9. Wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu udzielenia licencji wchodzi w zakres należności umownej z tytułu Usługi subskrypcji.

§6 Sprzedaż


 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.

 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia na rzecz Użytkownika oznaczonych w zamówieniu Towarów, do pobrania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i na odległość, oraz zobowiązanie Użytkownika do zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.

 3. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.

 4. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Towaru.

 5. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT i dostarczenia Towarów, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.

 6. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.

 7. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia, a po wyborze sposobu płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.

 8. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.

 9. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON: 634509164.

 10. Termin płatności należności przypada na chwilę udostępnienia Towaru.

 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 12. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.

 13. Udostępnienie Towarów następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu należności przez Usługodawcę, nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.

 14. Udostępnienie i wydanie Towarów odbywa się poprzez udostępnienie do pobrania w obszarze Konta Użytkownika.

 15. Potwierdzenie wydania Towarów może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.

§7 Newsletter


 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych na adres poczty elektronicznej Użytkownika.

 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.

 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.

 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.

 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.

 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.

 8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie Usługi newsletter.

 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§8 Reklamacje


 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.

 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.

 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

 5. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

§9 Odstąpienie od umowy


 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:
  - w przypadku, gdy Usługodawca wykonał usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  - w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi Sprzedaży lub subskrypcji, jako umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (DWMED Dawid Wyrozębski, ul. Donimirskich 29/40, 82-300 Elbląg, dawidwyrozebski@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§10 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń


 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  - złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  - skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  - złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL: https://www.uokik.gov.pl.

§11 Inne prawa i obowiązki stron


 1. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  - bezprawnych,
  - mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  - naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  - powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż materiały szkoleniowe mają charakter wyłącznie pomocniczy i doradczy, przez co w szczególności nie mogą służyć do wykładni obowiązujących hipotez lub teorii naukowych.

 4. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  - szkody spowodowane wykorzystaniem materiałów szkoleniowych przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
  - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  - przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  - korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

 6. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne, materiały szkoleniowe i materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

 7. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność przemysłową lub prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

§12 Przetwarzanie danych oraz plików cookies


 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.

 2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.

 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.

 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§13 Obowiązywanie i zmiana regulaminu


 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.

 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

 4. Usługodawca zamieszcza informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron obowiązującą umową w chwili zmiany Regulaminu.

§14 Postanowienia końcowe


 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

 2. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 3. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

 5. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

 6. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§15 Definicje użyte w regulaminie

Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca kompletowanie zamówień przez Użytkownika.

Materiały szkoleniowe – pliki cyfrowe zawierające treści dydaktyczne oraz funkcjonalności systemowe Serwisu, udostępnione przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w zakresie przedmiotowym świadczonej Usługi, na warunkach licencji ustanowionych w Regulaminie. W szczególności są to: arkusze prac, wykłady, zadania, testy, wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej akademialiry.edu.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny akademialiry.edu.pl na rzecz Użytkowników.

Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: akademialiry.edu.pl

Sprzedaż to Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do udostępnienia Użytkownikowi Towaru do pobrania drogą elektroniczną, na odległość i za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Towar to treść cyfrowa w formacie elektronicznym, w tym w szczególności e-book, zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca to Dawid Wyrozębski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DWMED Dawid Wyrozębski, ul.Donimirskich 29/40, 82-300 Elbląg, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5821610386 oraz REGON 281421689, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu 793 790 445 oraz przy użyciu adresu e-mail dawidwyrozebski@gmail.com.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: DWMED Dawid Wyrozębski, ul.Donimirskich 29/40, 82-300 Elbląg dawidwyrozebski@gmail.com
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu
następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
Adres konsumenta(-ów):
Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

Formularz reklamacyjny (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: DWMED Dawid Wyrozębski, ul.Donimirskich 29/40, 82-300 Elbląg
Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:
Adres Użytkownika:
Nr telefonu Użytkownika:
Adres e-mail Użytkownika:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
adres pocztowy:
adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
umowy o świadczenie innej usługi:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji*:

Podpis składającego: